Μελέτες

Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών

Στην ΕΒΕΤΑΜ εκπονούμε μελέτες για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων, τη βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών και την ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών με στόχο την αναβάθμιση του τεχνολογικού περιεχομένου και τη βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας των προϊόντων των πελατών μας.

Με την εργαστηριακή υποδομή και το έμπειρο υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό μπορούμε να   προσφέρουμε εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε σημαντικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας όπως η μεταλλουργία, η χαλυβουργία, τα δομικά και ορυκτά υλικά, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα ενδύματα και λοιπά μέσα ατομικής προστασίας, τα πλαστικά καθώς και τα προϊόντα από ανακύκλωση. Αναφέρονται ενδεικτικά τομείς στους οποίους διαθέτουμε εξειδικευμένη τεχνογνωσία:

Μελέτες Υλικών & Προϊόντων

Μελέτες υλικών & αστοχίας υλικού, Διερεύνηση και ανάλυση αποκλίσεων από τα επιθυμητά όρια ποιότητας προϊόντων, Μοντελοποίηση και ανάλυση κατασκευών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων, κ.α.

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Πιλοτική παραγωγή νέων υλικών και προϊόντων

Αντίστροφη σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων, Ανάπτυξη τεχνικών  προδιαγραφών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων, Βαφές υφασμάτων σε εργαστηριακή κλίμακα για δημιουργία νέων προϊόντων, κ.ά.

Μελέτες βιομηχανικών διεργασιών

Προσομοίωση και βελτιστοποίηση, Διερεύνηση προβλημάτων παραγωγής και παραγωγικών διαδικασιών, κ.ά.

Πραγματογνωμοσύνες, Επιθεωρήσεις & Τεχνικές Γνωμοδοτήσεις