Πελάτες

Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Μετάλλου

Μεταλλουργικές Επιχειρήσεις – Λατομεία

Βιομηχανίες Δομικών Υλικών

Επιχειρήσεις παραγωγής Βιομηχανικών προϊόντων

Επιχειρήσεις παραγωγής Καταναλωτικών προϊόντων

Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις & Επιχειρήσεις Ένδυσης

Κατασκευαστές & Εισαγωγείς Παιχνιδιών

Κατασκευαστές, Εγκαταστάτες, Συντηρητές & Χρήστες Ανελκυστήρων

Επιχειρήσεις Τροφίμων

Κατασκευαστές Μηχανών & Χρήστες Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Μεταφορείς Επικίνδυνων Υλικών (ADR)

Εταιρείες για τον Περιοδικό Έλεγχο, Συντήρηση & Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Εταιρείες για τον Περιοδικό Έλεγχο και δοκιμές μεταφερόμενων φιαλών αερίου

Κατασκευαστές Ηλιακών Συστημάτων

Κατασκευαστές Ηλεκτρολογικού Υλικού και Συσκευών

Κατασκευαστές Ηλεκτρικών Καλωδίων

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Φορείς του Δημοσίου (ΟΤΑ, Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες)

Ενώσεις Καταναλωτών

Ιδιώτες