Πρόσωπα

Πιστοποίηση Προσώπων

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. εκτός από τα εξειδικευμένα σεμινάρια που μπορεί να παρέχει σε εργαζόμενους επιχειρήσεων ή οργανισμών καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες, είναι διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την

  • πιστοποίηση αρμοδίων ατόμων για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και τηνΒ  αναγόμωση πυροσβεστήρων.

Επιπρόσθετα η ΕΒΕΤΑΜ πιστοποιεί διαδικασίες συγκολλήσεων και συγκολλητές σύμφωνα με διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.